latke_6-11_15-11_17-07_7-12_eva

Photo: Eva Szyszkoski, International Crane Foundation